Maak je je landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er vanaf december 2021 interessante mogelijkheden vanuit twee openstellingen:

 • Investeren in groen- economisch herstel
 • Samenwerken aan groen- economisch herstel.

Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) wordt € 52,4 miljoen toegevoegd aan het budget van 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) voor 2021 en 2022.

Subsidieopenstelling ‘investeren in groen-economisch herstel’

Deze subsidieregeling is bedoeld voor elke landbouwer. Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

 • Precisielandbouw en smart farming
 • Digitalisering
 • Water, droogte of verzilting
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voor deze regeling wordt een lijst met investeringen opgesteld waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De investeringslijst wordt naar verwachting medio november 2021 gepubliceerd.

Onder andere de volgende investeringen kunnen in aanmerking komen (let op: nog niet definitief bepaald):

 • Landbouwmachines met GPS
 • Opbrengst- en NIRS-meting
 • Machines voor niet kerende grondbewerking
 • Veldrobots voor onkruidbestrijding
 • Stalsystemen zoals potstallen
 • Mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag

Belangrijkste punten

 • Vanwege het bijzondere karakter van het Economisch Herstelfonds is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%.
 • De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld.
 • Je kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een subsidiebedrag van minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.
 • Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Bij overtekening vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • De regeling is open van een nader te bepalen datum in december 2021 waarschijnlijk tot en met 14 februari 2022.

Subsidieopenstelling ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’

Wil je in samenwerking met verschillende partijen in de landbouw werken aan één van onderstaande categorieën, dan biedt de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel kansen voor:

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens
 2. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.

Deze regeling wordt naar verwachting eind december 2021 opengesteld. Als hierover meer bekend is, werken we dit bericht bij.

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Jouw subsidiekansen benutten? Neem dan contact op met subsidiespecialisten Marco Laarman of Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag