De agrarische sector

In de agrarische sector gaat veel aandacht uit naar thema’s als energie, milieu, stikstof, dierenwelzijn, biodiversiteit en asbest. Belangrijke thema’s die de positie van jouw bedrijf kunnen versterken en tegelijkertijd kansen bieden voor subsidies.

Overheden bieden geldelijke en fiscale subsidies om investeringen op gebied van milieutechnische en maatschappelijke thema’s te stimuleren voor een duurzame bedrijfsvoering, die ook financieel rendabel is.

Van jouw ambities naar een subsidieaanvraag

Onze adviseurs vertalen jouw ambitie en investeringsplannen naar relevante subsidieregelingen. Met kennis van zowel de landbouwpraktijk als de vaak complexe subsidieregelingen, hebben we een breed perspectief. Daarmee zijn we in staat om op technisch, financieel en juridische gebied te adviseren.

We zijn nieuwsgierig naar jouw ambities. Persoonlijke aandacht, parate kennis en pro-actief handelen, zijn kenmerkend voor onze aanpak. Daarbij denken we graag mee met jouw investeringsplannen. Om je volledig te ontzorgen, onderbouwen, begeleiden en bewaken we het subsidietraject in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Subsidie voor (nieuw)bouw en investeringen

Door jarenlange ervaring in investeringen in de veehouderij en akkerbouw is Subvention gespecialiseerd in subsidieaanvragen binnen de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan complete nieuwbouw- of renovatieprojecten van veestallen (voor onder andere rundvee, pluimvee, varkens, vleeskalveren en melkgeiten), bewaarplaatsen voor akkerbouwproducten en kassen. Naast bouwprojecten komen investeringsprojecten zoals mobiele machines en installaties ten behoeve van verwarming, energiebesparing en mestverwerking ook veel voor. Daarnaast zijn er voor asbestsanering – al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen – soms interessante mogelijkheden.

Onze aanpak

We spreken jouw taal als ondernemer en brengen op een heldere manier in kaart wat de beste subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf zijn. We denken graag in de planfase van een project al mee. Zo komen we snel en zonder gedoe tot een succesvolle subsidieaanvraag en kun jij je bezighouden met jouw bedrijf.

Welke subsidieregelingen zijn er voor landbouwbedrijven?

Er zijn verschillende regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Hieronder zijn de meest voorkomende kort omschreven.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Voor stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij is er fiscale subsidie mogelijk in de vorm van MIA en Vamil. Zie onderstaand.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een fiscale stimuleringsregeling om te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Een fiscale stimuleringsregeling om te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Vamil mag je 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven waarmee een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Een stimulering voor emissiereductie en duurzame energieproductie met zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof.

Provinciale en gemeentelijke regelingen

Diverse provinciale en regionale regelingen bieden aanvullende subsidiemogelijkheden. De verschillende plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP3) zijn daar voorbeelden van. Kijk hier voor alle relevante POP3-openstellingen 2021. Wij vertellen graag welke van toepassing zijn voor jou.

Wij zijn trots op onze klanten

Actueel

Projecten

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag