De subsidieregeling voor Jonge Landbouwers stimuleert jonge boeren duurzaam te investeren in hun bedrijf. De openstelling is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. De regeling valt onder het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en stimuleert verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Waarvoor biedt de regeling Jonge Landbouwers subsidie?

Zie hieronder de 28 categorieën waarbinnen investeringen in aanmerking komen voor subsidie. Bekijk hier de complete investeringslijst met specifieke subsidiabele investeringen en bijbehorende scores.

 • Zonnepanelen, windmolen of kleine windturbine (zonder vergunning)
 • Systemen voor precisielandbouw (onder andere bemesting, gewasbescherming) inclusief GPS-/GIS-apparatuur
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Machines voor niet-kerende (ondiepe) grondbewerking en mechanische onkruidbestrijdingen machines voor ondiepe bodembewerking, zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Padcooling in stallen

 

 

 

 

 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij
 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • Biobed of biofilter
 • Luchtwassystemen in de veehouderij, fijnstofreducerende maatregelen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee
 • Omgekeerde osmose van spuiwater
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen
 • Duurzame opslag/ bewaartechniek en koeling
 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen

Elke categorie levert een bepaald aantal punten op dat resulteert in de rangschikking op de lijst. Provincies kunnen besluiten bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. Dit betekent dat de lijst per provincie anders kan zijn. Ook de beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Als er naast jonge landbouwers ook niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn in het landbouwbedrijf, dan wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jonge landbouwer.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000. Aanvragen die dit niet halen, worden afgewezen. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000.
 • Subsidie kan worden verstrekt voor maximaal drie fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score conform de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Let op, dit is op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend.

Wanneer ben je jonge landbouwer?

Je bent jonge landbouwer wanneer je op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar en een erkende opleiding hebt doorlopen of drie jaar werkervaring hebt. Daarnaast heeft de landbouwer zich voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband.

Voorbeeldprojecten Subvention

We verzorgden eerder al subsidie voor bijvoorbeeld een automatisch ruwvoermengsysteem voor vleeskalveren, een zaaicombinatie met grondbewerking en een systeem met zonnepanelen en zonnecollectoren.

>> Lees meer

Subsidie aanvragen?

Wil je meer informatie of de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Subvention heeft veel ervaring met subsidieaanvragen in de agrarische sector en verzorgt het subsidietraject van begin tot eind. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Casper de Graaff. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag