Voortvloeiend uit het Energie- en Regeerakkoord is de subsidie Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) als opvolger van de STEP-subsidie geïntroduceerd. Voor deze regeling is in 2019 een beperkt budget beschikbaar en de op dit moment bekende voorwaarden zijn aangescherpt ten opzichte van de STEP.

Op 18 december 2018 stemt de Eerste Kamer over de RVV Verduurzaming waarna de regeling naar verwachting formeel goedgekeurd is. De RVV opent vervolgens op 1 februari 2019 met terugwerkende kracht van 1 januari 2019. Om gebruik te maken van deze subsidie is het van belang snel in actie te komen!

Hoofdlijnen RVV Verduurzaming

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij je als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op je verhuurderheffing wanneer je investeert in het energetisch verbeteren van je sociale woningvoorraad.

Voor 2019 tot en met 2021 is cumulatief € 156 miljoen subsidie beschikbaar, met een maximum van € 78 miljoen per jaar. Vanaf 2022 wordt dit structureel € 100 miljoen per jaar. Budgettair is opgenomen dat de RVO bij het bereiken van het plafond (€ 78 miljoen) de regeling per kwartaal kan sluiten. Aanvragen tot deze datum worden in behandeling genomen. Kortom, alle aanvragen tussen 1 februari en 1 april 2019 worden positief beschikt wanneer ze aan de voorwaarden voldoen.

Aangescherpte voorwaarden

In lijn met de recente STEP-subsidie, baseert de RVV Verduurzaming de hoogte van de subsidie op de verbetering van de Energie-Index (EI) van de woning. Maar de voorwaarden zijn aangescherpt:

  • De woning heeft na renovatie minimaal Energie-Index B (≤1,4) én maakt minimaal drie stappen in de Energie-Index.
  • De verwachte Energie-Index na renovatie moet nauwkeurig worden berekend. Een kleine afwijking kan leiden tot afwijzing.
  • De fysieke onderhoudswerkzaamheden mogen starten vanaf 1 januari 2019.
  • Er is een minimale investering per woning.
  • Binnen drie jaar na de beschikkingsdatum is het verduurzamingstraject volledig afgerond.

Binnen de regeling zijn vier categorieën gebaseerd op de mate van gerealiseerde verduurzaming.

Categorie Aantal Energie-Indexstappen Heffingsvermindering per woning Minimale investering per woning
1 9 € 10.000,- € 25.000,-
2 7 of 8 € 7.000,- € 17.500,-
3 5 of 6 € 5.000,- € 12.500,-
4 3 of 4 € 3.000,- € 7.500,-

 

Met subsidie die oploopt tot maximaal € 10.000 per woning en de realisatietermijn van maximaal drie jaar (bij de STEP was dit twee jaar), biedt de RVV Verduurzaming kansen. Alle onderhoudsprojecten die starten vanaf 1 januari 2019 en voor eind 2021 afgerond zijn, komen in aanmerking.

Van wachtlijst STEP naar de RVV Verduurzaming

De STEP-wachtlijst startte op 6 juni 2018 en daarop staan aanvragen voor een bedrag van in totaal € 140 miljoen. Door het grote aantal aanvragen op de wachtlijst is het een mogelijkheid om een aanvraag op de STEP-wachtlijst in te trekken en het project opnieuw in te dienen voor de RVV Verduurzaming. Rekening houdend met de nieuwe voorwaarden is een goede afweging belangrijk. Speciaal voor 2019 mogen alle woningen met een afgemelde opnamedatum vanaf 1 december 2017 worden ingediend binnen de RVV Verduurzaming.

Beschikbare budget en opstellen scenarioberekeningen

Wanneer de regeling op 1 februari 2019 opent, is het beschikbare budget van € 78 miljoen naar verwachting snel uitgeput. Omdat de regeling alleen per kwartaal gesloten kan worden, sluit de RVV Verduurzaming waarschijnlijk per 1 april 2019. Budgettair is opgenomen dat alle ingediende aanvragen tussen het bereiken van het subsidieplafond en sluiting van de regeling, positief beschikt worden. Dit heeft echter grote gevolgen voor de aankomende jaren. Wanneer het budget van € 78 miljoen wordt overschreden, komt dit in mindering op het budget voor de aankomende jaren. Mogelijk is er dan geen subsidie beschikbaar tussen 1 april 2019 en eind 2021.

Een andere uitdaging is de eerdergenoemde voorwaarde dat de verwachte EI nauwkeurig moet worden bepaald. Zoals in bovenstaande tabel vermeld, zijn er vier subsidie categorieën. Binnen de RVV Verduurzaming is het niet mogelijk dat de afgemelde EI na renovatie in een andere categorie valt dan bij de aanvraag is opgegeven, tenzij er een lagere EI wordt gerealiseerd. Dit betekent dat als een woning minder EI-stappen maakt dan in de aangevraagde categorie, er helemaal geen subsidie wordt toegekend. Maakt een woning meer EI-stappen dan bij de aanvraag vermeld, dan wordt subsidie toegekend conform de aangevraagde categorie. Kortom; het is nu van belang om de voorgenomen energetische maatregelen nauwkeurig te berekenen op basis van de afgemelde EI voor renovatie.

Wij adviseren om de verduurzamingstrajecten met afronding voor eind 2021 in kaart te brengen en de bijbehorende acties (EPA-inspecties, opstellen nauwkeurige scenarioberekeningen, etc.) snel op te starten.

Meer weten?

Wil je weten hoe je bovenstaande in kaart brengt en wat bijbehorende subsidiemogelijkheden zijn? Je kunt jouw vragen over subsidiemogelijkheden zoals de RVV Verduurzaming kwijt via Mijn subsidievraag of neem direct contact op met een van onze adviseurs via 053 – 434 85 12.

Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw woningcorporatie en denken graag met je mee!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag