Dinsdag 17 september 2019 – Prinsjesdag. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het koffertje met de plannen van het kabinet voor 2020 aan de Tweede Kamer aan.

Voor woningcorporaties heeft de inhoud van het koffertje vooral betrekking op het klimaat en woningschaarste. Hieronder lees je wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor woningcorporaties en jouw organisatie in 2020.

  • Een structurele heffingsvermindering (RVV Bouw van huurwoningen)
  • Geen extra budget RVV Verduurzaming
  • Verlenging ISDE
  • € 1 miljard voor woningbouw schaarstegebieden
  • Introductie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen
  • Voortzetting Programma Aardgasvrije Wijken

 

Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Er wordt gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Dat is nodig om het reductiedoel – 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 – uit het verdrag van Parijs te behalen.

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving. Structureel meer gebouwen van het gas af, verschuiving van de energiebelasting en aantrekkelijker maken van isolatie. Betaalbaarheid en het principe van ‘de vervuiler betaalt’ staan centraal.

Verdere uitwerking en een lange adem zijn vereist. De invulling van de Klimaatwet moet ervoor zorgen dat het uiteindelijke doel van 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050 wordt behaald. Het kabinet zal duurzame investeringen en innovatie blijven stimuleren.

Aanpakken oververhitte woningmarkt

De oververhitte woningmarkt is een groot probleem. Betaalbare woningen zijn vooral in grote steden schaars en starters komen er niet of nauwelijks tussen. Samen met woningcorporaties, bouwers en gemeenten wil de regering werken aan een betere benutting van de bestaande woningvoorraad en daarnaast de woningbouw stimuleren.

€ 1 miljard structureel naar RVV Nieuwbouw

In de komende 10 jaar komt er een structurele heffingsvermindering van € 100 miljoen per jaar. De heffingsverminderingen worden toegekend voor de bouw van betaalbare woningen in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Woningcorporaties en andere grote verhuurders krijgen een korting op de verhuurderheffing van € 25.000 per gebouwde woning bij een minimale investering van € 62.500. De bouw moet starten op of na 1 januari 2020.

Geen extra budget voor de RVV Verduurzaming

Vooralsnog komt er geen extra geld beschikbaar voor de heffingsvermindering op het verduurzamen van woningen. Gezien de omvang van het aangevraagde bedrag, is de verwachting uitgesproken dat de regeling niet eerder dan 1 januari 2022 opnieuw opent voor aanvragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De ISDE wordt met € 100 miljoen per jaar verlengd en verder uitgebreid. Met ingang van 2020 wordt ook isolatiemateriaal aan de subsidieregeling toegevoegd. Daarnaast blijkt uit de Miljoenennota geen uitsluiting van warmtepompen voor nieuwbouw, alhoewel dit alsnog mogelijk is.

€ 1 miljard voor bouwen betaalbare woningen in schaarstegebieden

Er wordt in de periode 2020 tot en met 2023 € 1 miljard (€ 250 miljoen per jaar) beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de realisatie van betaalbare woningen. In dit bedrag zijn ook kosten begroot voor bijkomende kosten zoals de noodzakelijke infrastructuur tijdens de bouw. Daarnaast kan een deel van het geld worden ingezet voor de bekostiging van noodzakelijke maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

In 2020 vindt een introductie van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen plaats. De regeling ondersteunt de doelstelling om 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2023 te isoleren en aardgasvrij te maken. Het totale budget voor deze regeling is € 200 miljoen voor de hele periode, dat wil zeggen € 50 miljoen per jaar.

Voor het aardgasvrij maken van sociale en particuliere huurwoningen wordt primair een bijdrage verleend. In hoeverre de isolatie deel uitmaakt van de subsidie, is afhankelijk van de startsituatie van de woningen.

Programma aardgasvrije wijken (PAW)

Het programma aardgasvrije wijken, dat in 2018 startte met 27 proeftuinen, wordt voortgezet met een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma. Dit programma heeft als doel te leren op welke wijze wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Het aantal proeftuinen wordt vergroot naar 100 (100-wijken aanpak), waarvoor € 63 miljoen beschikbaar is in 2020.

Subsidiekansen voor jouw project in 2020?

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2019? Stel jouw subsidievragen op het gebied van de huur- en woningsector via ‘Mijn subsidievraag’ of neem contact op met een van onze subsidieadviseurs via 053 – 434 85 12. Zij zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag