De minister van Financiën Wopke Hoekstra bood op dinsdag 18 september het koffertje met de plannen van het kabinet voor het komende jaar aan de Tweede Kamer aan. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor woningcorporaties en jouw organisatie in 2019.

Aanpakken oververhitte woningmarkt

In de troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de oververhitte woningmarkt een groot probleem is. Betaalbare woningen zijn vooral in grote steden schaars en starters komen er niet of nauwelijks tussen. Samen met woningcorporaties, bouwers en gemeenten wil de regering werken aan een betere benutting van de bestaande woningvoorraad en het maken van een inhaalslag in bouwen van nieuwe huizen.

De Koning sprak de ambitie uit om per jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Hij gaf aan dat de problemen op de woningmarkt niet zomaar op te lossen zijn. Wel is het noodzakelijk het tij te keren.

Verduurzaming van woningen vanaf 2019 gesubsidieerd vanuit RVV

De opvolger van Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) is de Regeling Verminder Verhuurdersheffing Verduurzaming (kortweg: RVV Verduurzaming). De hoofdlijnen van deze nieuwe subsidieregeling zijn:

 • De Energie-index verbetert tenminste drie stappen.
  Bij de verbetering van de stappen wordt het niveau van vóór en ná de renovatie vergeleken.
 • Een Energie-index van ten hoogste 1,4.
  Dit is een minimumniveau dat past bij de doelstelling van het Energieakkoord. Gemiddeld moeten woningcorporaties uitkomen op label B.
 • Het budget voor de komende drie jaar is 156 miljoen.
  Voor 2019 tot en met 2021 is een gezamenlijk budget van 156 miljoen. Vanaf 2022 is het budget jaarlijks 100 miljoen voor de RVV.
 • Het project wordt binnen drie jaar na start opgeleverd.
  Let wel: voorwaarde is dat de renovatie start vanaf 2019.

Naast de nieuwe RVV wordt er gewerkt aan een mogelijkheid om projecten van de wachtlijst van de huidige STEP met de bijbehorende data over te hevelen naar de nieuwe subsidieregeling. Tevens verwachten we dat de huidige STEP-aanvragen, op verzoek, eerder vastgesteld kunnen gaan worden.

Wil je meer details over de nieuwe RVV-regeling? En wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor overheveling van jouw project van de wachtlijst STEP naar RVV Verduurzaming? Neem dan contact met ons op.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Naast de aangekondigde plannen in de Miljoenennota wordt er gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Dat is nodig om het reductiedoel – 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 – uit het verdrag van Parijs te behalen.

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: Structureel meer gebouwen van het gas af, verschuiving van de energiebelasting en aantrekkelijker maken van isolatie. Betaalbaarheid en het principe van ‘de vervuiler betaalt’ staan centraal.

Verdere uitwerking en een lange adem zijn vereist. De invulling van de Klimaatwet moet ervoor zorgen dat het uiteindelijke doel van 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050 wordt behaald. Het kabinet zal duurzame investeringen en innovatie blijven stimuleren en stelt daarbij tot 2030 een budget van € 3,2 miljard beschikbaar.

Energie-investeringsaftrek naar beneden, meer budget Milieu-investeringsaftrek

Het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag. Over de winst van 2019 is het aftrekpercentage 45% van de investeringskosten. In 2018 is dit nog 54,5%. Het budget van € 147 miljoen blijft wel hetzelfde als in 2018. Het vrijvallende budget blijft binnen de EIA beschikbaar en komt ten goede aan verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord. Het is daarom interessant nog dit jaar te investeren om gebruik te maken van het hogere aftrekpercentage.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar € 107 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 32 miljoen beschikbaar. Hiermee kan ook in 2019 tot 75% van milieu-investeringen worden afgeschreven.

Positieve evaluatie leidt tot voortzetting fiscale regelingen
De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek was positief, wat resulteert in een zogenaamde horizonbepaling voor de komende vijf jaar. Dit betekent dat de Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen in ieder geval tot en met 2023 worden voortgezet.

Subsidiekansen 2019

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2019? Stel jouw subsidievragen op het gebied van de huur- en woningsector via 053 – 434 85 12 of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag