Dinsdag 17 september 2019 – Prinsjesdag. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het koffertje met de plannen van het kabinet voor 2020 aan de Tweede Kamer aan. Voor de vastgoedbranche heeft de inhoud van het koffertje vooral betrekking op het klimaat, de hoofdpunten:

  • Extra geld voor het Klimaatakkoord
  • Verschuiving energiebelasting
  • Focus op CO2-reductie en circulariteit
  • SDE++, EIA en MIA blijven belangrijke instrumenten

Het Regeerakkoord en plannen voor een nationaal Klimaatakkoord bepalen de duurzaamheidskoers voor de gebouwde omgeving. Dit biedt de komende jaren voldoende kansen voor verduurzamingssubsidies. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor de vastgoedsector en jouw onderneming in 2020.

Een nationaal Klimaatakkoord

De ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving blijft gehandhaafd met het nationaal Klimaatakkoord als belangrijke pijler. Dat is nodig om het reductiedoel – 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 – uit het verdrag van Parijs te behalen. De overheid gaat voor een duurzaam Nederland voor toekomstige generaties. Samen stimuleren we de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en winst voor het milieu.

Expliciet wordt de schuif in energiebelasting genoemd. Gas gaat relatief duurder worden en elektriciteit wordt daarentegen relatief goedkoper. Ook is er budget vanuit een klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar. Dit budget wordt onderverdeeld over verschillende sectoren, waaronder de gebouwde omgeving (€ 160 miljoen), mobiliteit (€ 40 miljoen) en elektriciteit (€ 55 miljoen).

Verdere uitwerking en een lange adem zijn voor het komende jaar vereist. De invulling van de Klimaatwet moet ervoor zorgen dat het uiteindelijke doel van 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050 wordt behaald.

Ten slotte komt er nog extra geld beschikbaar om maatregelen uit het Klimaatakkoord versneld uit te kunnen voeren. Deze wordt onder andere besteed aan het warmtefonds en de aanpak van stikstof. Deze middelen komen boven op de Klimaatenvelop.

Van Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) naar Energietransitie (SDE++) in 2020

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) richt zich in 2020 ook op CO2-reductie. De regeling heet vanaf dan Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Het kabinet geeft aan dat zonder deze regeling de klimaatdoelen niet haalbaar zijn. Er is bijna € 4 miljard budget beschikbaar tot 2024 voor deze regeling.

EIA en MIA blijven tot en met 2023

De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) in 2018 was positief. Voor 2020 gaat het budget voor de MIA omhoog naar € 124 miljoen. De evaluatie resulteerde in een zogenaamde horizonbepaling voor de, nu nog, komende vier jaar.

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven dus in ieder geval tot en met 2023. De EIA richt zich naast energiebesparing ook op CO2-reducerende maatregelen. Denk hierbij aan investeringen in warmte-infrastructuur.

Voldoende subsidie voor verduurzaming gebouwde omgeving komende jaren

Het kabinet stimuleert duurzame producten en productieprocessen, waaronder de toepassing van circulaire materialen. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed moeten er zoveel mogelijk hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen toegepast worden. Deze circulaire benadering leidt tot een reductie in energieverbruik en vervolgens een lagere CO2-uitstoot.

Circulair bouwen’ wordt ook komend jaar fiscaal gestimuleerd met twee codes op de Milieulijst. Betaalbaarheid en haalbaarheid staan centraal, naast het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Het kabinet vergroot de financiële prikkels om de emissiereductie te realiseren en te innoveren. Zo stimuleert de overheid ook komend jaar duurzame projecten gericht op energiebesparing en circulariteit middels de Regeling groenprojecten. Bedrijven komen bij afgifte van een groenverklaring in aanmerking voor een ‘groenfinanciering’ bij een Groenbank.

Subsidiekansen 2020

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2020? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van vastgoed stellen via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan RuudMijn subsidievraag