Op Prinsjesdag 2021 bracht de regering haar plannen voor 2022 naar buiten. Op het gebied van industrie zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2022 op een rij:

 • Verlaging WBSO-tarief eerste schijf en wijzigingen aanvraagproces
 • Waar gaat de 6,8 miljard voor klimaat naartoe?
 • Geld voor stimulering circulaire economie
 • Aftrekpercentages MIA 2022 fors omhoog
 • EIA en MIA\Vamil blijven tot en met 2023

Verlaging WBSO-tarief eerste schijf en wijzigingen aanvraagproces

In 2021 kwam extra budget beschikbaar voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Doel van dit budget was ten tijde van de COVID-19-pandemie de S&O-activiteiten op een gelijkwaardig niveau te houden. De tijdelijke verhoging van de percentages van de WBSO wordt in 2022 teruggedraaid.

De percentages in de eerste schijf worden verlaagd, ook voor starters (zie afbeelding). In de tweede schijf vanaf € 350.000 blijft het percentage 16%. De aftrekposten voor zelfstandige ondernemers inclusief starters voor 2022 zijn nog niet bekend.

Het totale budget voor de WBSO gaat van € 1.438 miljoen in 2021 naar € 1.336 miljoen in 2022. Binnen de Innovatiebox verandert in 2022 vooralsnog niets.

Tabel-WBSO-2022

Wijzigingen in aanvraagproces WBSO

Het kabinet wil met een aantal wijzigingen de aanvraag- en verrekensystematiek van de WBSO vereenvoudigen en flexibeler maken:

 • Het wordt eenvoudiger de mededeling na afloop van het kalenderjaar te doen.
  Met de mededeling aan RVO laat de aanvrager weten hoeveel uren, kosten en uitgaven aan S&O zij daadwerkelijk in het voorgaande jaar hebben gerealiseerd.
 • De voorgestelde wijziging in de verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel willen verrekenen. Hierdoor wordt het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten omlaag gebracht.
 • Vanaf 2022 is het mogelijk een S&O-verklaring aan te vragen voor een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring. Met deze overlappende S&O-verklaringen wordt de WBSO flexibeler.

Bedrijven met een nieuw S&O-project kunnen hierdoor altijd direct een aanvraag doen met de eerste dag van de eerstvolgende maand als startmaand. Dit maakt snellere reactie op ad-hoc-projecten mogelijk. In de huidige systematiek is dit onmogelijk en kunnen nieuwe projecten pas worden aangevraagd voor een periode die start als de periode van de eerdere S&O-verklaring is verstreken. Hierdoor is de flexibiliteit met de huidige vorm beperkt.

Wijziging richtlijnen WBSO doorgeschoven naar volgend kabinet

Afgelopen jaar kwam een mogelijke wijziging naar voren voor de definitie van programmatuur in de richtlijnen van de WBSO. De huidige WBSO zou onvoldoende aansluiten bij de wijze waarop het bedrijfsleven programmatuur ontwikkelt en de snelheid en innovaties op het gebied van de ontwikkelmethoden.

Echter geeft de staatssecretaris aan dat de beslissing over de richtlijnen voor de WBSO doorgeschoven wordt naar het volgende kabinet. Hierin zijn we dus afhankelijk van de snelheid van de formatie. Onze prognose is daarom ook, dat de wijzigingen in 2022 nog niet van toepassing zijn binnen de WBSO.

Waar gaat de 6,8 miljard voor klimaat naartoe?

Een grove verdeling van het extra geld laat zien dat het beleid voornamelijk wordt gericht op CO2-reductie. Een opsomming:

 • € 3 miljard extra budget voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) in 2022.
 • € 1,5 miljard naar verduurzaming van de gebouwde omgeving en de uitbreiding en de verbreding van de energiebesparingsplicht.
 • € 1,3 miljard voor toekomstige infrastructuur zoals warmtenetten en het ombouwen van het bestaande gasnet tot een zogenaamde ‘Waterstof backbone’.
 • € 600 miljoen extra voor nulemissievoertuigen, waaronder een subsidie voor (mkb-)bedrijven bij de aanschaf van elektrische bestelbussen.
 • € 203 miljoen euro voor een aantal maatregelen die op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen reduceren.

Veel meer dan bovenstaande opsomming laten de ‘beleidsarme’ plannen van het demissionaire kabinet nog niet zien. De komende periode verwachten we een concretere uitwerking van (subsidie)kansen voor de industrie.

SDE++: Miljarden voor duurzame energieproductie en CO2-reductie

Ondanks de € 3 miljard extra budget voor duurzame energieproductie en CO2-reductie staat nog niet vast wat het totale budget van de SDE++ in 2022 wordt.

De openstelling van de SDE++ in 2021 start op 5 oktober. Het budget voor 2021 is € 5 miljard.

Geld voor stimulering circulaire economie

Voor het Rijksbrede Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is op de begroting voor 2022 € 15 miljoen vrijgemaakt. Voor 2023 en 2024 is dat € 5 miljoen. Dit lijken relatief kleine bedragen maar dat geld is dan ook alleen bedoeld voor stimulering van sociale en productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken.

Concrete regelingen

 • Regeling voor mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband.
 • Innovatieregeling gericht op de vraagstukken vanuit de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie.
 • Voor investeringen in circulaire processen en gebouwen biedt de Milieu-investeringsaftrek mogelijkheden.

Aftrekpercentages MIA 2022 fors omhoog

De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan op 1 januari 2022 omhoog. De MIA kende drie categorieën waarbij milieuvriendelijkere investeringen in aanmerking kwamen voor een hoger aftrekpercentage om de fiscale winst te drukken. De percentages gaan van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% vanaf 2022.

De belangrijkste reden voor de verhoging is dat de meerkosten van milieu-investeringen in zijn algemeenheid zijn gestegen. De hogere percentages moeten het duurzame alternatief rendabel houden. Elektrificatie, circulaire projecten of andere investeringen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen blijven daardoor interessant.

EIA en MIA\Vamil blijven tot en met 2023

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen die energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen stimuleren. De regelingen werden eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023.

Los van de verhoging van de MIA-percentages, kondigde het demissionaire kabinet op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan. Wel wijzigen de subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst jaarlijks met de jaarwisseling. Onderwerpen zoals circulariteit, CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof komen hierin steeds meer naar voren, in lijn met het Energieakkoord.

Vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe Milieulijst 2022 en Energielijst 2022. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

De MIA kent een budgetverhoging van € 114 miljoen in 2021 naar € 144 miljoen in 2022. Het budget voor de EIA blijft in 2022 met € 149 gelijk aan 2021.

Jouw subsidiekansen

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf vanaf 2022? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van Industrie stellen via 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NiekMijn subsidievraag