De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) stimuleerde tot en met 2019 nog de aanschaf van duurzame installaties als warmtepompen, pelletkachels, zonneboilers en biomassaketels. Dit gold voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten binnen de woning- en utiliteitsbouw. De regeling geldt per 1 januari 2020 niet meer voor nieuwbouwprojecten. Daarnaast worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd binnen de ISDE.

Samenvatting vooraf:

  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers kan niet meer worden aangevraagd voor nieuwbouw waarvan de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.
  • Subsidie voor pelletkachels en biomassaketels stopt per 1 januari voor onderhouds- én nieuwbouwprojecten.
  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij verduurzaming van bestaande bouw aanvragen, kan per 1 januari 2020.
  • Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.
  • Het budget voor 2020 is € 100 miljoen.

Hoe ziet de ISDE er in 2020 uit?

Nieuwbouw

De ISDE stimuleert de aanschaf van duurzame installaties al sinds 2016, waarvan jaarlijks goed gebruik wordt gemaakt door onder andere woningcorporaties, vastgoedeigenaren, agrariërs en particulieren. Voor omgevingsvergunningen (nieuwbouwwoningen) die vanaf 1 juli 2018 zijn aangevraagd, is het verplicht een woning aardgasvrij te realiseren. Hiermee stimuleert de regeling ook na 1 juli 2018 duurzame installaties, terwijl het door de wijziging van de Gaswet sowieso niet meer mogelijk is een woning te realiseren met aardgas. Dit is dan ook de reden om de subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij nieuwbouwprojecten te stoppen per 1 januari 2020.

Bestaande bouw

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat het kabinet kritisch moest kijken naar de stimulering van pelletkachels en biomassaketels. Uit deze evaluatie bleek dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof  groter zijn dan het positieve effect op CO2-reductie. Het kabinet heeft op basis van deze uitkomsten besloten om de subsidie per 1 januari 2020 volledig te stoppen voor pelletkachels en biomassaketels.

Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij verduurzaming van bestaande bouw aanvragen kan per 1 januari 2020.

Utiliteit

In de kamerbrief rondom de wijzigingen van de ISDE, wordt niet vermeld of duurzame installaties in nieuw te bouwen utiliteitspanden gesubsidieerd blijven. We hebben dit vraagstuk neergelegd bij de RVO en de reactie luidt dat het gaat om zowel nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

Budget ISDE 2019 overtekend

Het totale budget van € 160 miljoen voor de ISDE in 2019 was in de laatste week van november geclaimd. Dit betekent dat aanvragen die daarna zijn ingediend, worden afgewezen.

ISDE verlengd tot 2030

De ISDE wordt verlengd tot 2030. Ook wordt de regeling vanaf 2021 verbreed met het samenvoegen van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De SEEH stimuleert het toepassen van isolatiemaatregelen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en particuliere woningeigenaars.

ISDE 2020 aanvragen?

We helpen je graag bij het inventariseren van jouw project en subsidieaanvraag in 2020. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag