Op Prinsjesdag 2020 bracht de regering haar plannen voor 2021 naar buiten. Op het gebied van landbouw gaat het vooral over kringlooplandbouw en dan specifiek de emissiebeperking van stikstof. We zetten de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 op een rij:

  • Ook komende jaren subsidie voor brongerichte emissiearme stalsystemen
  • EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023
  • ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025
  • Nieuwe subsidie voor waterbassins mest
  • Subsidie voor kunstmestvervanging en mestverwerking
  • Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
  • Nieuwe voucher Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Ook komende jaren subsidie voor brongerichte emissiearme stalsystemen

Het doel van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) is het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen.

De regeling richt zich op het verminderen van emissies van stikstof en ammoniak, maar ook broeikasgassen, geur en fijnstof worden (voor zover relevant) meegenomen. De subsidieregeling wordt opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Innovatiemodule

De subsidie richt zich op zowel innovatie- als pilotprojecten, maar ook op emissiemetingen voor het goedkeuren van nieuwe systemen. De nieuwe stalsystemen zijn gericht op snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbewerking.

Investeringsmodule

Naast de stimulering van innovatie in stalsystemen, worden ook investeringen door voorlopers beloond. De investeringsmodule richt zich op de aanpassing van bestaande stalsystemen en het toepassen van de brongerichte emissiearme maatregelen in nieuw te bouwen stallen. Met de investeringssubsidie wil LNV zorgen dat nieuwe stalsystemen ook in de praktijk toegepast worden.

In 2020 zijn de eerste openstellingen van zowel de innovatiemodule als de investeringsmodule geweest. Tot en met 2024 wordt de regeling twee keer per jaar opengesteld voor pluimvee, melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren.

EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen. Uit een positieve evaluatie en een horizonbepaling, werden de regelingen eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023. Vooral voor Maatlat Duurzame Veehouderijstallen, energiezuinige installatietechniek en precisielandbouw bieden de regelingen veel voordeel.

Ook al kondigde het kabinet op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan, de subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst wijzigen jaarlijks met de jaarwisseling. Onderwerpen zoals CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof komen hierin steeds meer naar voren, in lijn met het Energieakkoord.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe Milieulijst 2021 en Energielijst 2021. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw.

ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025

De Investeringssubsidie Duurzame Energie – kortweg ISDE – wordt met vijf jaar verlengd tot en met 2025. Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie.

Nieuwe subsidie voor waterbassins mest

De reductie van ammoniakemissie uit de landbouw is een belangrijk onderwerp. Een significante bron van deze emissie is de aanwending van drijfmest. Er kan dan ook emissiereductie behaald worden wanneer drijfmest, die wordt uitgereden met een zodenbemester, wordt verdund met water.

Het kabinet gaat daarom bedrijven stimuleren regenwater van staldaken en erf op te vangen om daarmee mest te verdunnen. LNV bereidt een investeringssubsidieregeling voor met een gereserveerd budget van circa € 100 miljoen voor de periode van 2021 tot en met 2023.

Subsidie voor kunstmestvervanging en mestverwerking

In het kader van klimaat en stikstof wordt voor kunstmestvervanging en hoogwaardige mestverwerking een meerjarige subsidieregeling opengesteld. De regeling loopt vanaf 2021 over een periode van tien jaar.

De hoogwaardige verwerking van mest van intensieve sectoren draagt bij aan het terugdringen van broeikas- en ammoniakemissies. Daarnaast kan de bemesting beter worden afgestemd op de behoeftes van bodem en gewas.

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

In 2021 start een programma dat bijdraagt aan de doelen van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling en -verspreiding via onderzoek en gebiedsgerichte pilotprojecten. Het doel is telers stimuleren om weerbare plant- en teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming toe te passen en daarmee emissies naar het milieu verder te reduceren.

Nieuwe voucher Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Agrarische ondernemers kunnen gebruikmaken van een voucher tot € 1.500 per jaar. De voucher is in te zetten voor concrete vragen over stikstofemissie of verdere stappen naar kringlooplandbouw en een duurzaam en klimaatbestendige onderneming. Dit kan op drie manieren:

  1. Een-op-een-advies van een onafhankelijke bedrijfsadviseur met coachende vaardigheden.
  2. Samen met andere agrariërs advisering in groepsverband door het bundelen van vouchers.
  3. Een cursus volgen bij een groene onderwijsinstelling voor hoger onderwijs. In 2020 gaat het hierbij om een stikstofcursus. Cursussen over andere onderwerpen worden in 2021 ontwikkeld.

Naast deze voucherregeling bedoeld voor agrariërs, is binnen de nieuwe regeling ook geld beschikbaar voor praktijknetwerken. Het gaat om een projectsubsidie voor een praktijknetwerk van agrariërs die gezamenlijk aan de slag gaan met een bepaald thema binnen de duurzame landbouw. Ook bedrijfsadviseurs die zelf een cursus ontwikkelen, komen in aanmerking voor deze regeling.

In totaal komt hiervoor € 45 miljoen beschikbaar. De vouchers kunnen vanaf oktober 2020 aangevraagd worden.

Subsidiekansen voor de landbouw vanaf 2021

Wil je weten wat de ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw, stikstof en Prinsjesdag verder betekenen in concrete kansen voor jouw bedrijf vanaf 2021? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van landbouw stellen via 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan CasperMijn subsidievraag