Dinsdag 17 september 2019 – Prinsjesdag. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het koffertje met de plannen van het kabinet voor 2020 aan de Tweede Kamer aan. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor de landbouw en jouw organisatie in 2020.

Voor de agrarische sector heeft de inhoud van het koffertje vooral betrekking op kringlooplandbouw. Het Ministerie van LNV stelt op korte termijn al subsidies beschikbaar voor investeringen en innovatie in duurzame en emissiearme stalsystemen. In 2020 volgt tevens een regeling voor dierenwelzijn en komt er € 146 miljoen voor de saneringsregeling varkenshouderij.

Kringlooplandbouw topprioriteit

Topprioriteit van het Ministerie van LNV is de komende jaren de kringlooplandbouw of, zoals Minister Schouten het zelf verwoordt: ‘2020 wordt het jaar dat we vol energie de handen uit de mouwen gaan steken om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. We gaan met de benodigde financiële middelen hard aan de slag voor een duurzamere landbouw en visserij, en een beter beschermde natuur.’ Speerpunten van het stimuleren van de kringlooplandbouw zijn:

  • zuinig omgaan met en hergebruik van grondstoffen stimuleren;
  • uitstoot van schadelijke stoffen beperken;
  • zorgen dat de boer een fatsoenlijke boterham kan verdienen;
  • duurzaam beheer van alle Nederlandse bodems in 2030.

Onderdeel van de focus op kringlooplandbouw wordt ook het stimuleren van initiatieven die zorgen voor lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en stadsbewoners. Voedselketens verkorten, moet zorgen voor een grotere waardering voor duurzaam geproduceerde Nederlandse streek- en regioproducten.

EIA en MIA blijven tot en met 2023

De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) in 2018 was positief. Voor 2020 gaat het budget voor de MIA omhoog naar € 124 miljoen. De evaluatie resulteerde in een zogenaamde horizonbepaling voor de, nu nog, komende vier jaar.

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven dus in ieder geval tot en met 2023. De EIA richt zich naast energiebesparing ook op CO2-reducerende maatregelen. Denk hierbij aan investeringen in warmte-infrastructuur.

Subsidie voor brongerichte emissiearme stalsystemen

Het Ministerie van LNV stelt op korte termijn al subsidies beschikbaar voor stalsystemen. Dit moet de ontwikkeling van integraal duurzame en brongerichte emissiearme stalsystemen stimuleren voor de varkens-, pluimvee-, en geitenhouderij. Hiermee wil het Ministerie van LNV bijdragen aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om een emissiereductie van 1,2 tot 2,7 megaton CO2-equivalenten aan methaan in 2030 te realiseren.

De subsidie richt zich op zowel innovatie- als pilotprojecten maar ook op emissiemetingen om voor goedkeuring van nieuwe systemen te zorgen. De nieuwe stalsystemen zullen gericht zijn op snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbehandeling.

Naast de stimulering van innovatie in stalsystemen, worden ook investeringen door voorlopers of “first movers” beloond. Deze regeling richt zich op de aanpassing van bestaande stalsystemen en het toepassen van de brongerichte emissiearme maatregelen in nieuw te bouwen stallen. Met deze investeringssubsidie wil LNV zorgen dat nieuwe stalsystemen ook in de praktijk toegepast worden. Voor deze regelingen komt in 2020 in totaal € 25,2 miljoen beschikbaar.

Subsidieregeling dierenwelzijn

Dierenwelzijn is onderdeel van de verduurzaming in de veehouderij. Daarom roept de overheid in 2020 een subsidieregeling in het leven om dit te bevorderen. Zodra er meer bekend is over de inhoud van deze regeling, berichten wij hierover.

Verbreding SDE+ wordt met toevoeging CO2-reductie SDE++

Waar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zich tot dit jaar richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

Lees hier meer over de SDE++ in 2020.

Saneringsregeling varkenshouderij

In de Miljoenennota staat wederom de saneringsregeling voor de varkenshouderij. Deze regeling gaat zich richten op varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en willen stoppen. In totaal trekt de saneringsregeling in 2020 € 146 miljoen uit.

Subsidiekansen voor de landbouw in 2020

Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf in 2020? Bel dan met één van onze adviseurs Agrarisch via 038 – 853 13 85. Je kunt jouw subsidievragen ook stellen via  ‘Mijn subsidievraag‘.

Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar jouw groeiplannen en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag