Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt met twee jaar verlengd. Voor 2021 en 2022 geldt dit zogenaamde POP3+ totdat de nieuwe GLB-periode ingaat in 2023. Gekoppeld aan de POP3+ komt ook vanuit het Europese Herstelfonds budget beschikbaar voor de landbouw.

Totaal beschikbaar budget POP3+

In totaal is er voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) in 2021 en 2022 circa € 562 miljoen beschikbaar, waarvan € 342 miljoen afkomstig uit Brussel. De resterende € 220 miljoen is afkomstig van provincies, waterschappen en het Rijk.

Hoe ziet POP3+ er in 2021 eruit?

Het geld voor POP3+ komt beschikbaar via de gebruikelijke openstellingen per provincie. Verschillende provincies hebben al subsidieregelingen in voorbereiding die vanaf 1 april 2021 open gaan. Zie voor de relevante openstellingen het kader rechts. Bij nieuwe openstellingen informeren wij daarover.

Hoe ziet een POP3-aanvraag eruit?

Beoordeling van de subsidieaanvragen voor POP3(+) gebeurt vrijwel altijd volgens een tendersystematiek. Bij een tender worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt, waarbij alleen de best beoordeelde aanvragen subsidie krijgen. Rangschikking gaat op basis van het toekennen van punten volgens selectiecriteria zoals effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiëntie.

Bij een tender is het belangrijk een aanvraag goed voor te bereiden. De aanvraag moet inclusief bijlagen en een toelichting op de begroting vóór de sluitingsdatum binnen zijn.

Herstelfonds Landbouw voor coronacrisis

De Europese Commissie heeft een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende twee jaar  € 52,4 miljoen krijgen voor plattelandsontwikkeling en met name duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn.

Jouw subsidiemogelijkheden?

Wil je POP3-subsidie aanvragen of meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Wij hebben veel ervaring met POP3-aanvragen en helpen je daar graag bij.

Neem contact op met een van onze adviseurs Agrarisch Wilco Ruitenberg, Marco Laarman of Casper de Graaff. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Relevante POP3-openstellingen

POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland

Van 1 april tot en met 12 mei 2021 is de POP3-regeling voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in Gelderland open.

Een landbouwer die eigenaar of langdurig pachter is van een glastuinbouwbedrijf kan subsidie aanvragen. Dat kan voor de verplaatsing van een nu solitair gelegen bedrijf naar een van de volgende drie gebieden:

 • Het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen.
 • Het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bommelerwaard.
 • Een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst of Voorst.

POP3 Innovatieve Concepten Gelderland

Van 3 mei tot en met 14 juni 2021 is de POP3-regeling voor innovatieve concepten in Gelderland open.

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen kan subsidie aanvragen voor innovatieve concepten. Deze concepten moeten bijdragen aan een duurzame landbouw en een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemer. Speciale aandacht gaat in 2021 uit naar de thema’s:

 • Biodiversiteit
 • Bodem
 • Kringlooplandbouw
 • Klimaat
 • Biologische landbouw
 • Agroforestry

Komende POP3-openstellingen:

 • Stimulering biodiversiteit Flevoland naar verwachting in 2e kwartaal van 2021.
 • Fysieke investeringen Flevoland in 2e helft van 2021.
 • Samenwerking voor innovaties Noord-Brabant vanaf 29 april 2021 aan te vragen

We werken de regelingen bij als er meer bekend is over concrete invulling.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag