De POP3+ subsidieregeling ‘Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2021’ biedt grote kansen voor landbouwers in Flevoland. Je kunt 40% subsidie krijgen voor investeringen die bijdragen aan emissiereductie, bodem- en waterkwaliteit en waterbesparing of zorgen voor vernieuwing en diversificatie. Subsidie aanvragen kan vanaf 28 juni tot en met vrijdag 17 september 2021.

Subsidie voor duurzame en innovatieve investeringen

Het doel van deze POP3-regeling is de stimulering van duurzame investeringen door agrarische ondernemers en de modernisering van landbouwbedrijven. Voor een duurzame agrarische sector in Flevoland in de toekomst, is bij de openstelling gekozen voor de stimulering van investeringen die bijdragen aan verschillende doelen:

 1. Verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur).
 2. Verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van erf en perceel.
 3. Waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in samenhang met beperking van de bodemdaling en tegengaan van verzilting.
 4. Vernieuwing en diversificatie in de landbouw, zoals beoogd in het provinciale beleid Landbouw Meerdere Smaken.
 5. Reductie van de emissie van ammoniak en stikstofoxide.

De openstelling van deze POP3-regeling biedt kansen voor de (brede) uitrol van duurzame innovaties en moderne technieken en materieel in Flevoland. De subsidie heeft betrekking op diverse thema’s voor plattelandsontwikkeling zoals nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en versterking van de biodiversiteit.

Zie onze inspiratielijst voor subsidiabele investeringen.

Wat zijn de subsidiebedragen en het subsidiebudget?

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de totale subsidiabele projectkosten. De ondergrens van de te verlenen subsidie is vastgesteld op € 100.000 waardoor de minimale subsidiabele kosten dus € 250.000 moeten bedragen. Het maximum subsidiebedrag is € 500.000 per aanvraag.

Voor deze subsidieopenstelling is een bedrag beschikbaar van in totaal € 5.750.000 verdeeld over twee deelplafonds:

 • € 2.620.000 voor de doelen 1, 2 en 3
 • € 3.130.000 voor doel 4 en 5

Cluster subsidieaanvragen in samenwerkingsverband

Vanwege de ondergrens van € 250.000 aan subsidiabele kosten mogen ook investeringen van meerdere agrariërs samen geclusterd worden om boven deze grens uit te komen. Subvention heeft hier veel ervaring mee uit voorgaande jaren en kan ondersteunen bij het inventariseren en vormen van de clusters. Vervolgens kan Subvention het gehele subsidietraject verzorgen.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De subsidieverstrekking vindt plaats volgens een zogenaamd tendersysteem. Na afloop van de openstellingsperiode beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen het beste scoren en gehonoreerd worden. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie tot het subsidieplafond is bereikt.

Rangschikking vindt plaats volgens vier selectiecriteria:

 • Effectiviteit
 • Efficiëntie
 • Kans op succes/haalbaarheid
 • Mate van innovativiteit

Komt mijn investering in aanmerking voor subsidie?

Heb je investeringen die mogelijk onder deze subsidieregeling vallen? Wij nodigen je graag uit voor onze digitale voorlichtingsbijeenkomst om de voorwaarden van de regeling te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Wil je alvast aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of agrarisch@subvention.nl.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag