Op de nieuwe Milieulijst voor 2021 staan 50 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 33 bedrijfsmiddelen uit 2020. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We zetten de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten van de MIA en Vamil op een rij voor de agrarische sector.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek eruit in 2021? 

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2021 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget is dit jaar € 114 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2021 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven. 

Om gebruik te maken van de MIA/Vamil moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2021MIA/Vamil aanvragen moet binnen drie maanden na opdracht.

Nieuwe mogelijkheden MIA/Vamil in 2021

Op agrarisch vlak komen onderstaande nieuwe bedrijfsmiddelen in aanmerking voor fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek in 2021: 

 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig
 • Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom

Vervallen bedrijfsmiddelen Milieulijst 2021 

Een aantal subsidiabele investeringen van 2020 is vervallen op de Milieulijst van 2021. Voor de agrarisch sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen: 

 • Ontsmettingsinstallatie op basis van Elektrolysed Chemical Oxidation
 • Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof
 • Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof
 • Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen

MIA/Vamil voor de landbouw 

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2021 voor de agrarische sector:

Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen
 • Proefstallen
 • Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

Algemeen

 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander 
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook 
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels 
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw 
 • Insectenkweeksysteem
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten 
 • Circulaire PV-panelen 
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines/voertuigen 
 • Elektrische verreiker
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
 • NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie) 
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht 
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage 
 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt 

Akkerbouw/glastuinbouw

 • Kas voor biologische teelt
 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
  Let op: vanaf 2021 13,5% MIA in plaats van 27%.
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest)
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem
 • Mulch-apparatuur
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen

Milieu-investeringsaftrek en Vamil 2021 aanvragen? 

Wil jij weten wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag