Investeringen in duurzame stallen leveren ook in 2020 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. De MDV biedt fiscale subsidie voor duurzame stallen voor varkens, pluimvee, kalveren, melkvee, vleeskalkoenen, eenden, konijnen, melkgeiten, melkschapen en vleesveestallen.

Per 1 januari 2020 is MDV 13 van kracht. Deze versie is één jaar geldig tot en met 31 december 2020. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Belangrijke eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 2020

Voorafgaand aan een subsidieaanvraag moet er een certificaat stalontwerp zijn afgegeven. Hiervoor moet de stal voldoende punten behalen op de verschillende thema’s. Aanvragen van zo’n certificaat kan bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling.

De belangrijkste instapeisen voor een MDV-stal zijn:

  • Het betreft een emissiearme stal.
  • Daglicht in de stal.
  • Voor gespeende biggen en vleesvarkens geldt een minimale hokafmeting en bij vleeskuikens geldt een of maximale bezetting per vierkante meter.

Fiscaal voordeel met MIA en Vamil

Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor de fiscale subsidie. Enerzijds mag je de stal voor 75% willekeurig afschrijven in plaats van een ‘normale’ afschrijving tot de helft van de WOZ-waarde. Daarnaast is er voor duurzame stallen een extra aftrekpost tot 27% van de investering. Als bij melkvee beweiding opgenomen is in de vergunning dan is het aftrekpercentage zelfs 36%.

Belangrijke wijzigingen ammoniak Maatlat Duurzame Veehouderij 2020

Voor een aantal diercategorieën is de ammoniakambitie bijgesteld. Om een stal in 2020 in aanmerking te laten komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij moet deze voldoen aan de ammoniakuitstoot uit de rechterkolom van onderstaande tabel.

Diercategorie Ambitie MDV 12 (2018-2019)
in kg NH3/dierplaats
Ambitie MDV 13 (2020)
in kg NH3/dierplaats
Melkvee 8,6 8,0
Vleeskalveren 2,5 1,9
Guste en dragende zeugen 2,1 1,0
Kraamzeugen 2,5 2,4
Vleesvarkens 1,1 1,0
Biggen 0,190 0,190
Opfok leg(ouder)dieren 0,051 0,050
Leg(ouder)dieren 0,055 0,055
Opfok vleeskuikenouderdieren 0,18 0,18
Vleeskuikenouderdieren 0,25 0,245
Vleeskuikens 0,024 0,021
Vleeskalkoenen 0,49 0,475

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van 2019 zijn:

  • Dierbezetting vleeskuikens verlaagd van 18 dieren naar 16 dieren per vierkante meter.
  • Eisen isolatiewaarden aangescherpt bij meerdere diercategorieën.
  • Brandveiligheid: Om punten te behalen voor ingestrooide ligruimten/strohokken moet dit worden gecombineerd met een sprinklerinstallatie.
  • Klimaat: In de Klimaatlat zijn extra maatregelen opgenomen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal te verminderen. Het betreft maatregelen die uitgevoerd kunnen worden bij drijfmestsystemen.
  • Fijn stof: Bij pluimvee is de ambitie voor fijn stof verhoogd.

Zelf Maatlat Duurzame Veehouderij toepassen?

Ben je zelf bezig met een Maatlat Duurzame Veehouderijstal of wil je meer weten over de toepassing ervan? Neem vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag