De subsidieregeling voor Jonge Landbouwers stimuleert jonge boeren duurzaam te investeren in hun bedrijf. De openstelling is van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. De regeling valt onder het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en stimuleert verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Waarvoor biedt de regeling Jonge Landbouwers subsidie?

Investeringen uit de lijst met 26 categorieën komen in aanmerking voor subsidie. Bekijk hier de complete investeringslijst met bijbehorende scores en specifieke subsidiabele investeringen.

 • Zonnepanelen, windmolen of kleine windturbine (zonder vergunning)
 • Systemen voor precisielandbouw (bemesting, gewasbescherming) inclusief GPS/GIS apparatuur
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Machines voor niet-kerende grondbewerking en machines voor spitten, zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Padcooling in stallen

 

 

 

 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij
 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • Biobed of biofilter
 • Luchtwassystemen in de veehouderij, fijnstofreducerende maatregelen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee
 • Omgekeerde osmose van spuiwater
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen

Elke categorie levert een bepaald aantal punten op dat resulteert in de rangschikking op de lijst. Provincies kunnen besluiten bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. Dit betekent dat de lijst per provincie anders kan zijn. Ook de beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Als er naast jonge landbouwers ook niet-jongelandbouwers bedrijfshoofd zijn in het landbouwbedrijf wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jongelandbouwer.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 aanvragen die dit niet halen, worden afgewezen. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000.
 • Subsidie kan worden verstrekt voor maximaal drie fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score conform de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Let op, dit is op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend.
 • Per landbouwbedrijf kan één aanvraag worden ingediend. Indien je in het verleden gebruik hebt gemaakt van deze regeling, kom je niet in aanmerking.

Wanneer ben je jonge landbouwer?

Je bent jonge landbouwer wanneer je op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar en een erkende opleiding hebt doorlopen of drie jaar werkervaring hebt. Daarnaast heeft de landbouwer zich voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband.

Subvention ontzorgt

Wil je meer informatie of de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Subvention heeft veel ervaring met subsidieaanvragen in de agrarische sector en verzorgt het subsidietraject van begin tot eind. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Casper de Graaff. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag